علی قنبری زاده یکشنبه، 25 خرداد 1399 · 11:28
میزان کوبش 45 کا نبود
البته مال وقتی که رو دامنه صدای کرج بودیم ;(
@abdolhay
369 · نسخه‌وب